Privacyverklaring Het Juridisch Spreekuur

Versie oktober 2018

Privacyverklaring Het Juridisch Spreekuur

1. Persoonsgegevens – wat zijn dat?

Persoonsgegevens hebben betrekking op een levend persoon die aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een naam of een bankrekeningnummer. Persoonsgegevens mogen niet zomaar verwerkt worden. De verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 (hierna: Avg), die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

 

2. Wat is Het Juridisch Spreekuur en waarom deze verklaring?

Stichting Het Juridisch Spreekuur verzorgt gratis juridisch advies op verschillende locaties in Groningen. Het Juridisch Spreekuur bestaat uit rechtenstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen.

In het kader van deze diensten verwerkt Het Juridisch Spreekuur een aantal persoonsgegevens van u. In deze privacyverklaring is te lezen welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden dit gebeurt, welke grondslag daarvoor bestaat en hoe lang deze gegevens bewaard worden. U kunt daarnaast lezen wat uw rechten zijn.

Het Juridisch Spreekuur hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. De door Het Juridisch Spreekuur verkregen en/of verzamelde persoonsgegevens worden daarom altijd verwerkt in overeenstemming met de Avg en andere relevante wet- en regelgeving.

 

3. Het verzamelen van persoonsgegevens – Van wie, welke gegevens, waarom, met welke grondslag en hoelang?

Het Juridisch Spreekuur verwerkt de volgende persoonsgegevens van:

3.1 Cliënten

● Voor zover dat noodzakelijk is om u van schriftelijk juridisch advies te voorzien:

○ Contactgegevens: volledige naam, volledig adres en telefoonnummer. Deze gegevens worden niet langer dan één jaar na het laatste contact bewaard.

● Voor zover dat noodzakelijk is om via onze website een afspraak te maken:

○ Contactgegevens: volledige naam en emailadres. Deze gegevens worden niet langer één maand bewaard.

● Met uw toestemming om via onze website het feedbackformulier in te vullen:

○ Het kenmerk van uw zaak. Dit gegeven helpt ons om uw feedback effectiever te verwerken. Deze gegevens worden niet langer dan één jaar na het laatste contact bewaard.

3.2 Medewerkers

● Voor zover dat noodzakelijk is voor het effectief uitvoeren van de werkzaamheden bij

Het Juridisch Spreekuur:

○ Contactgegevens: volledige naam, volledig adres, emailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden niet langer dan twee jaar na de laatste werkzaamheden voor Het Juridisch Spreekuur bewaard.

3.3 Geïnteresseerden Nieuwsbrief

● Met uw toestemming:

○ Emailadres. Dit gegeven bewaren wij tot dat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief.

U heeft het recht om u op ieder moment en kosteloos af te melden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief door contact op te nemen met ons via de vermelde contactgegevens. U kunt hiervoor ook gebruik maken van de functie ‘afmelden’ (‘unsubscribe’) die in elke nieuwsbrief staat vermeld die u van ons ontvangt.

3.4 Vrienden van Het Juridisch Spreekuur

● Voor zover dat noodzakelijk is om Vriend van Het Juridisch Spreekuur te kunnen worden:

○ Volledige naam, IBAN-nummer en emailadres. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan 2 jaar na de laatste transactie.

● Met uw toestemming:

○ Uw keuze om een automatische incasso te accepteren. Dit gegeven wordt niet langer bewaard dan 2 jaar na de laatste transactie.

3.5 Sollicitanten

● Voor zover dat noodzakelijk is voor het effectief doorlopen van de sollicitatieprocedure:

○ Emailadres en de inhoud van de toegezonden motivatiebrief en CV. Deze gegevens worden niet langer dan tot het einde van de sollicitatieprocedure bewaard.

 

4. Wie zijn betrokken bij de verwerking van uw persoonsgegevens en met wie worden dergelijke gegevens gedeeld?

Bij Het Juridisch Spreekuur, hebben in beginsel alleen de medewerkers toegang tot uw persoonsgegevens. Het Juridisch Spreekuur deelt geen gegevens met derden. In het geval dat Het Juridisch Spreekuur u doorverwijst naar een andere juridisch adviseur of de huisadvocaat, worden uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming aan deze derde doorgestuurd.

 

5. Welke beveiligingsmaatregelen worden genomen?

Het Juridisch Spreekuur voldoet aan haar verplichtingen onder de Avg door persoonsgegevens actueel te houden, veilig op te slaan en te vernietigen, geen buitensporige hoeveelheden persoonsgegevens te verzamelen of te bewaren, persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang en openbaarmaking en door ervoor te zorgen dat er passende technische en organisatorische maatregelen getroffen worden om persoonsgegevens te beschermen.

 

6. Wat zijn uw rechten?

Behoudens vrijstellingen (krachtens de Avg), heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

● Het recht om informatie op te vragen over de verwerkingen van uw persoonsgegevens;

● Het recht om uw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij (dataportabiliteit);

● Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;

● Het recht om uw gegevens te laten verwijderen indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen. Het recht om gegevens te laten verwijderen heeft u niet altijd, er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn;

● Het recht op beperking van de verwerking;

● Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

● Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat Het Juridisch Spreekuur handelt in strijd met de geldende privacyregels.

Het Juridisch Spreekuur hecht er belang aan u erop te wijzen dat niet alle hierboven omschreven rechten absolute rechten zijn en dat Het Juridisch Spreekuur onder bepaalde omstandigheden aan een bepaald verzoek geen gehoor kan geven. Elk verzoek wordt afzonderlijk beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval. Als Het Juridisch Spreekuur aan een bepaald verzoek geen gehoor kan geven dan zal dit gemotiveerd aan u kenbaar gemaakt worden. Indien u het niet eens bent met de beslissing van Het Juridisch Spreekuur, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of dit voorleggen aan de rechter.

 

7. Wijzigingen privacyverklaring

Het Juridisch Spreekuur behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Van eventuele wijzigingen wordt u via de website op de hoogte gesteld.

 

8. Contactgegevens

Verzoeken met betrekking tot uw rechten, vragen of klachten kunt u per email richten aan info@hetjuridischspreekuur.nl.